fbpx

Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Werker Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 19/306, 50-069 Wrocław, NIP: 8992781529.
 2. z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie , na adres: Werker Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 19/306, 50-069 Wrocław

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  info@werker.pl

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. a) przeprowadzenia procesu rekrutacji dla zewnętrznych kontrahentów;
 5. b) realizacji umów zawartych z naszymi  kontrahentami;
 6. c) w celach statystycznych;
 7. d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów    powszechnie obowiązującego prawa;
 10. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Werker Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, w tym podmioty z krajów trzecich, należących do Państw Wspólnoty Europejskiej, które podlegają regulacjom prawnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 16. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 17. e) prawo do przenoszenia danych
 18. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 19. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Werker Sp. z o.o., Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 20. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 22. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.